تهیه اسناد مناقصه RFP و انتخاب تامین کننده
در روند اجراي يک پروژه، انتخاب پیمانکار واجد شرايط براي انجام پروژه اهميت ويژه‌اي دارد و اين انتخاب نيز مستلزم آگاهي هرچه بيشتر پیمانکار از چارچوب و شرايط تعيين شده براي پروژه‌يا موضوع کار توسط کارفرما است. RFP مستندي است که توسط کارفرما آماده مي‌شود که شامل اهداف، داشته‌ها، خواسته‌ها، محدوديت‌ها و شرايط مرتبط براي طرح موضوع يک پروژه مي‌باشد.

این شرکت در طی سال‌های اخیر RFP های زیادی را برای پروژه‌های متفاوت (امنیت شبکه، نرم‌افزارهای خاص، خدمات مشاوره و نظارت) آماده کرده است و حداقل تحویل‌دادنی‌های زیر را به سازمان شما ارائه خواهد کرد:


 1. تدوین بخش فنی مرتبط با پروژه، مواردی مانند:
  1. بیان دقیق وضعیت موجود
  2. بیان فرآيند مورد انتظار انجام کار
  3. تعیین توقعات مطرح شده از سيستم جديد
  4. بررسی و بیان استانداردهاي مورد نظر که پیمانکار باید در ارائه‌ی پیشنهاد درنظر بگیرد
  5. بررسی و بیان نحو‌ه‌ی دادوستد اطلاعات و تعامل ساير سيستم‌ها با سيستم موجود
  6. بررسی و بیان سکوي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري، شبکه و مخابراتي مورد نظر

 2. تدوین بخش مديريتي RFP، مواردی مانند:
  1. نحوه ارزيابي پيشنهادها
  2. نحوه ارائه پيشنهاد و قالب‌هاي موردنظر
  3. تهیه و تنظیم متن قرارداد متناسب با موضوع انجام پروژه